Företrädesemission 2019Välkommen till informationssida för Miris Holding ABs Företrädesemission November 18 - December 4, 2019. Här finner ni all relevant dokumentation och information relaterad till emissionen.

Välkommen till företrädesemission!

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) (”Miris”) har den 7 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019, beslutat att emittera högst 642 188 324 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 25,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 1,6 MSEK varav ca 1,2 MSEK i arvode till Miris finansiella rådgivare Dividend AB, som kommer att betalas i form av nyemitterade aktier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare på 7,3 MSEK som motsvarar ca 28% av emissionen och externa garantier på ca 18,4 MSEK, motsvarande ca 72% av emissionen, vilket innebär att denna är säkerställd till 100%. Det säkerställda beloppet innefattar åtaganden om att genom kvittning teckna aktier för ca 5,7 MSEK. Ca 4,5 MSEK avser kvittning av lån från styrelsemedlemmar och ca 1,2 MSEK avser arvode till Dividend. Resterande likvid kommer att tillföras genom kontant betalning.

Motiv och användning av emissionslikviden

I slutet av 2018 erhöll Miris FDA godkännande i USA från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) som har medfört att Miris kan marknadsföra och sälja sin produktportfölj till den kliniska marknaden i USA. Bolaget har startat arbetet med lansering och etablering på den amerikanska marknaden, samt genomför samtidigt en genomgripande kvalitetshöjning i Bolaget genom certifiering enligt ISO13485 och MDSAP för att säkerställa att alla kvalitetskrav som följer Miris medicintekniskt godkända produkter uppfylls. För att säkerställa detta arbete kommer även organisationen behöva utvidgas.

För att kunna leverera en högkvalitativ produkt, etablera Miris som golden standard i USA kombinerat med utbyggnad av organisationen för att hantera ett större orderflöde och en effektiv marknadsföring med ett stärkt varumärke, behövs expansionskapital. Därför vänder sig nu Miris till gamla och nya ägare för stöd i en nyemission.

Emissionslikviden kommer att användas för att:

  • Etablera Miris Human Milk Analyzer™ som golden standard på den amerikanska marknaden och på så sätt etablera individuell nutrition för prematura barn i USA (ca 30%)

  • Utveckla organisationen för att ha möjlighet att hantera en ökad efterfråga (ca 20%)

  • Certifiering enligt ISO13485 och MDSAP för att säkerställa att alla kvalitetskrav för medicintekniskt godkända produkter uppfylls av Miris (ca 30%)

  • Öka samarbetet med internationella opinionsbildande neonatalläkare i främst USA och Europa för att bygga evidens baserat kunskapsmaterial (ca 10%)

  • Förbättra produktionsprocessen ytterligare med målet att förbättra användarvänligheten, minska produktionskostnaderna samt korta leveranstiderna (ca 10%).

Presentations

Here are some of the recent presentations conducted by Miris.