Integrity Disclaimer

Integrity Policy
Miris AB's customer confidence is a great asset. This trust is the basis of our business. Confidence is based on respect and protection for the integrity of our customers. We maintain this protection by treating the information that our customers entrust us with in a cautious and responsible manner in accordance with GDPR.

Privacy
Miris AB is the legal person responsible for the processing of personal data on this site.
Please note that Miris AB is only using the personal data that is required for its own business or legal obligations, and that we never disclose customer information to others.

Right to request information
If you want to know if Miris AB is processing personal information about you, send a signed request to us. You are entitled to request information about your personal data, and to get information corrected or errased. For information about how to contact us, see the heading “About us” at the top of the page.

 

Integritetspolicy avseende aktieägare 

Allmänt
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen ikraft. I denna integritetspolicy redogör vi närmare för hur Miris Holding AB (”Miris”) efter den 25 maj behandlar personuppgifter om dig i din egenskap av aktieägare eller representant för aktieägare eller innehavare eller representant för innehavare av andra finansiella instrument som kan omvandlas till, konverteras till eller ger rätt att förvärva aktier (”aktieägare”).

Personuppgiftsansvarig
Miris är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. För behandlingen av personuppgifter i avstämningsregistret är den centrala värdepappersförvararen personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter som vi behandlar
Dina personuppgifter kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du företräder. Dina personuppgifter som innefattas i avstämningsregistret kan också komma att överlämnas till oss från den centrala värdepappersförvararen, Euroclear Sweden AB (publ).  Personuppgifter som vi behandlar innefattar:

  • Kontaktuppgifter bestående av namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Organisationsnummer (om det går att koppla till dig som person)
  • Innehav av aktier eller andra finansiella instrument
  • information om god man, pantsättning och panthavare samt eventuella andra anteckningar i avstämningsregistret

Även övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du företräder eller omfattas av den information vi erhåller från den centrala värdepappersförvararen kan komma att behandlas.

Vår behandling av dina personuppgifter
För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

 

Ändamål

Laglig grund

Uppfylla Miris skyldigheter gentemot dig som aktieägare enligt bolagsordningen

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Miris avtalsenliga förpliktelser gentemot dig enligt bolagsordningen.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för Miris berättigade intresse av att fullgöra Miris avtalsenliga förpliktelser gentemot sina aktieägare (avser endast representanter för aktieägare).

 

Uppfylla Miris skyldigheter gentemot dig och övriga aktieägare enligt aktiebolagslagen (exempelvis kallelse till bolagsstämma, administration av bolagsstämma eller i samband med andra bolagshändelser)

Rättsliga förpliktelser

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Miris rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för Miris berättigade intresse av att fullgöra Miris avtalsenliga förpliktelser gentemot sina aktieägare (avser endast representanter för aktieägare).

Distribution av aktieägarrelaterad information

Rättsliga förpliktelser

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Miris rättsliga förpliktelser enligt marknadsmissbruksförordningen.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att Miris på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera aktieägare och andra intressenter om regulatorisk eller annan bolagsrelevant information. 

 

Hur länge vi bevarar dina personuppgifter
Dina personuppgifter bevaras så länge som krävs enligt lag eller den tid som krävs för uppfyllandet av ändamålet med behandlingen.

Vilka vi delar personuppgifterna med
Protokollet och röstlängden från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande aktieägare, Bolagsverket, revisorer, andra som Miris har en skyldighet enligt lag att lämna ut protokollet till eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till.

Uppgifter om bl.a. större aktieägare kan komma att lämnas ut till myndigheter, rådgivare och allmänheten i samband med upprättande av prospekt, informationsmemorandum och finansiella rapporter.

Personuppgifter delas även med övriga betrodda parter såsom leverantörer, professionella rådgivare och revisorer.

Överföring av personuppgifter till tredjeland 
Miris kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES utöver vad som kan förekomma under ”Vilka vi delar personuppgifterna med” ovan.

Dina rättigheter
Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse eller radering av, eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att invända mot personuppgiftsbehandling. Du har vidare rätt att – där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig – begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge klagomål om Miris behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Om personuppgifterna inte lämnas till Miris 
Om du inte lämnar dina personuppgifter till Miris kommer Miris inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som aktieägare och du kommer därmed inte kunna utöva dina rättigheter som aktieägare, exempelvis din rätt att delta och rösta vid bolagsstämma.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta Miris om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Miris kontaktinformation:

Organisationsnummer: 556694–4798
Adress: Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala
Telefonnummer: +46 18 14 69 07
E-postadress: info@mirissolutions.com